​​​​نقش بسته بندی در فروش

در دنیای رقابتی امروزی با انواع مختلف کالا، موفقیت هر محصول در فروش، مستلزم این است که بسته­ بندی و ظاهر محصول بتواند ارتباط مؤثری را با خریداران ایجاد کند و زمینه جلب­ نظر مشتری را فراهم سازد. با توجّه به نقش و اهمیت بسته ­بندی در رفتار خرید مصرف­ کننده، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر اندازه بسته­بندی و طراحی بسته­ بندی بر قصد خرید و رضایت مشتریان محصولات بود. روش پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود، جامعه آماری این تحقیق، 490 نفر از مسئولان یک کارخانه است، که با توجّه به جدول کرجی و مورگان 219 نفر به عنوان حجم نمونه با روش در دسترس انتخاب شدند، ابزار جمع ­آوری داده­ ها پرسش­نامه محقق بود که روایی آن با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آلفای کل به دست آمده آن برابر 795/0 بود و تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از نرم افزار spss21 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد بین طراحی بسته ­بندی محصول، اندازه محصول، اطّلاعات محصول و فنّاوری بسته­بندی محصول با قصد خرید مصرف­ کننده همبستگی معناداری وجود دارد، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای طراحی بسته­ بندی محصول، اندازه محصول، اطّلاعات محصول بر روی بسته، فنّاوری بسته­ بندی 75 درصد واریانس قصد خرید مصرف­ کننده تبیین می­کنند.